Informacja dot. zmian w katalogu dochodów utraconych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych OPS informuje, że uległ zmianie katalog dochodów utraconych.

Oznacza to, że osoby aktualnie nie pobierające świadczeń lub osoby pobierające świadczenia rodzinne w postaci „złotówka za złotówkę”, u których nastąpiło obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń lub przywrócenie świadczeń do wypłaty w pełnej wysokości. W powyższych przypadkach należy nawiązać kontakt z Ośrodkiem.

 Art.  15oa.  117 [Obniżenie wynagrodzenia lub dochodu traktowane jako utrata dochodu w rozumieniu odrębnych przepisów]

1.  Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

2.  Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.