Fundusz alimentacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Fundusz alimentacyjny

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa się w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
• do ukończenia przez nią 18 roku życia
• do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej
• bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Warunkiem przyznania świadczenia jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. A za taką uznaje się sytuację, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
• braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom zamieszkującym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:
• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.
• w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.
Jak otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października do końca okresu tj. do 30 września następnego roku.
Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej
• zawarła związek małżeński.
Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia tutejszego Ośrodka o każdej zmianie w liczbie członków rodzinnych, uzyskaniu lub utracie dochodu lub innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wniosek