Zasiłek rodzinny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Zasiłek rodzinny

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
1.    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.    opiekunowi faktycznemu dziecka;
3.    osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;
II. Kryterium dochodowe:
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę dochodu o której mowa powyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej:
•    W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
•    Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
•    zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
•    dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ustawy, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
•    dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ustawy, podzielonych przez 12.
•    W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
 
III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1.    18. roku życia lub;
2.    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo;
3.    24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:
1.    95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
2.    124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
3.    135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia;
 
V. Dodatki do zasiłku rodzinnego:
1.    Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł
2.    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
3.    Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 193 zł
4.    Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko)- 95 zł
5.    Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia- 90 zł, powyżej 5 roku życia- 110 zł
6.    Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł
7.    Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazd- 69 zł,  zamieszkiwanie w internacie- 113 zł.
 
VI. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2018 (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2018 r.).
 
VII. Wniosek o zasiłek rodzinny:
Należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 
VIII. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
1.    Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
2.    Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację;
3.    Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2018 r.
4.    Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
5.    W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
6.    Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2018r. (takim dokumentem będzie np:. PIT-11 z 2018r.)
7.    Dokument lub oświadczenie określający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, czy umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu np.: PIT-11;
8.    Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 20132 z późn. zm.) za rok 2018.
9.    Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2018r.).

Wniosek